Susret likovnih stvaralaca Hrvatskog sabora kulture

“Sulikum” je dobio pravila susreta likovnih stvaralaca od Hrvatskog sabora kulture

PRAVILA
SUSRETA LIKOVNIH STVARALACA
(u daljnjem tekstu Pravila)

Članak 1.
Susret likovnih stvaralaca (u daljnjem tekstu Susret) jednom godišnje okuplja najbolje hrvatske likovne stvaratelje te putem izložbe koja je dio Susreta prezentira najbolja likovna ostvarenja hrvatskih likovnih stvaralaca.
Članak 2.
Cilj Susreta i izložbe Susreta je stimuliranje likovnog stvaralaštva, podržavanje i poticanje različitih afiniteta i načina likovnoga izražavanja izvornih, zavičajnih, amaterskih i neprofesionalnih likovnih stvaralaca, stimulacija i razvoj umjetničkog izražavanja i kreativnog stvaranja, razvoj publike te prezentacija najboljih dostignuća amaterskog likovnog stvaralaštva.
Članak 3.
Susretu prethodi godišnji likovni natječaj (u daljnjem tekstu Natječaj).
PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA
1) Natječaj za Susret i izložbu Susreta raspisuje organizator Susreta i izložbe – Hrvatski sabor kulture (udaljnjem tekstu HSK)
2) Na natječaj se mogu prijaviti osobe starije od 15 godina koje su:
a) članovi neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK registriranih u Republici Hrvatskoj te članovi neprofesionalnih likovnih udruga Hrvata koje djeluju izvan Republike Hrvatske, učlanjenih u HSK
b) samostalni likovni stvaratelji, hrvatski državljani – članovi HSK-a koji nisu u članstvu
likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK te koji uplate godišnju HSK članarinu za fizičke osobe
u iznosu 50,00 kn
c) samostalni likovni stvaratelji, hrvatski državljani – nečlanovi HSK-a koji nisu u članstvu
likovnih udruga/sekcija niti HSK-a te koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn
3) Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i primijenjeni
umjetnici koji su završili visoku umjetničku obrazovnu ustanovu iz likovnog područja.
4) Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih
radova (keramika i sl.). Veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do
80×100 cm.
5) Po raspisanom natječaju, likovni stvaratelji učlanjeni u likovne/udruge sekcije svoje opremljene
radove šalju svojim matičnim udrugama/sekcijama koje, uz pomoć likovnih stručnjaka, odabiru po
jedan rad od svakog prijavljenog autora. Nakon izvršenog odabira radova, likovne udruge kvalitetno
fotografiraju odabrane radove i šalju ih na natječaj HSK-a. Fotografije odabranih radova udruge šalju
isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na adresu: natjecaj@hrsk.hr do roka koji svake godine
određuje HSK i objavljuje u pozivu na natječaj.
Uz likovne radove, udruge su dužne na istu adresu obavezno dostaviti popunjenu prijavnicu koja
sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail
predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive i tehnike
likovnih djela. Prijavnica će biti dostupna uz tekst natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora
kulture: www.hrsk.hr (izbornik Književnost/Likovnost). Potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i
ovjerom prijavnice pečatom prijavljena udruga potvrđuje da je suglasna s Pravilima Susreta te daje
dozvolu za korištenje dostavljenih radova i navedenih podataka udruge i autora za potrebe
organizacije i izrade programskih materijala te objavu radova, foto i video materijala na društvenim
mrežama, web stranici HSK-a, ostalim promidžbenim izdanjima te drugim sredstvima javnog
priopćavanja. Dostavljene prijavnice bez potpisa osobe ovlaštene za zastupanje i ovjere pečatom nisu
pravovaljane.
6) Svaka likovna udruga dužna je uz prijavnicu iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, Hrvatskom
saboru kulture dostaviti i dokaz – presliku uplatnice o plaćenoj članarini za članstvo u HSK-u za
tekuću godinu.
7) Samostalni likovni stvaratelji, koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija, na natječaj šalju fotografije
svojih radova (1 rad po autoru), isključivo elektroničkim putem (e-mailom) na adresu:
natjecaj@hrsk.hr.
Članovi HSK-a u svojstvu fizičkih osoba, koji nisu podmirili članarinu za tekuću godinu i dugovanja za
članarine u prethodnim godinama, ne ostvaruju pravo vrednovanja prijavljenih radova.
Svaki autor dužan je uz fotografiju poslati i popunjenu prijavnicu koju Hrvatski sabor kulture objavljuje
u pozivu na natječaj. Vlastoručnim potpisom prijavnice autori potvrđuju da su suglasni s Pravilima
Susreta te daju dozvolu za korištenje dostavljenog rada te navedenih osobnih podataka za potrebe
organizacije i izrade programskih materijala te objavu foto i video materijala na društvenim mrežama,
web stranici HSK-a, ostalim promidžbenim izdanjima te drugim sredstvima javnog priopćavanja.
Dostavljene prijavnice bez potpisa autora nisu pravovaljane.
8) Članovi likovnih udruga učlanjenih u HSK ne mogu samostalno slati likovne radove na natječaj
HSK-a, već isključivo putem matične likovne udruge, a članovi likovnih udruga koje nisu u članstvu
HSK-a mogu se prijaviti samostalno kao samostalni likovni stvaratelji.
9) Sve fotografije likovnih radova koje likovne udruge i samostalni likovni stvaratelji šalju na natječaj
HSK-a trebaju biti kvalitetno snimljene, JPG formata, veličine od 1 do 3 MB, te u nazivu sadržavati
ime i prezime autora i naziv rada.
10) U konkurenciju natječaja ne ulaze radovi koji su prethodno već izlagani na Susretu likovnih
stvaralaca u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i radovi stariji od 4 godine.
11) Ukoliko je likovni stvaratelj član dviju ili više udruga/sekcija, samo jedna udruga može poslati
njegov rad na natječaj HSK-a. U slučaju da na natječaj pristignu 2 rada istoga autora iz dviju različitih
udruga, nijedan od pristiglih radova neće ući u konkurenciju natječaja i odabir za izložbu.
12) Autorima se savjetuje da na natječaj prijavljuju vlastita originalna djela tj. da u odabiru motiva i
izvedbi sudjeluju isključivo svojim osobnim autorstvom te će takva djela imati prednost u odabiru u
odnosu na radove nastale prema predlošcima.
13) Autori koji na natječaj šalju radove nastale prema predlošku obavezno moraju navesti po kojem je
predlošku djelo nastalo (ime autora i naziv djela) te su dužni poštivati odredbe Zakona o autorskom
pravu i srodnim pravima i za navedeno snose vlastitu odgovornost. U slučaju nenavođenja predloška,
Hrvatski sabor kulture zadržava pravo diskvalifikacije autora te oduzimanja nagrade ili priznanja
ukoliko je isto dodijeljeno za djelo nastalo prema predlošku koji nije naveden prilikom slanja djela na
natječaj.
14) Dostavom potpisane prijavnice (te ovjerene pečatom ukoliko istu šalje udruga) autori i udruge
obvezuju se poštivati odluku Upravnog odbora HSK-a koji može izreći stegovnu mjeru opomene i
zabranu sudjelovanja na Susretu u naredne dvije godine u slučaju rušenja ugleda HSK-a zbog
neslaganja s odlukama članova Povjerenstva koje su autonomne i konačne (ne postoji pravo žalbe).
15) Pravo sudjelovanja na Susretu, a ujedno i izlaganja radova na izložbi Susreta, prema odluci
Prosudbenog povjerenstva stječu likovni stvaratelji čiji su radovi pravovremeno i prema Pravilima
Susreta poslani na natječaj Hrvatskog sabora kulture i zadovoljili kriterije Prosudbenog povjerenstva.
Članak 4.
SELEKCIJA I ODABIR RADOVA ZA SUSRET (IZLOŽBU)
1) Po završetku natječaja, Prosudbeno povjerenstvo Susreta vrši evaluaciju svih radova pristiglih na
natječaj HSK-a i odabire najbolje radove za Susret i izložbu Susreta.
2) Hrvatski sabor kulture objavit će rezultate natječaja (nazive udruga i autora čiji su radovi odabrani za
Susret i izložbu) na službenoj web stranici: www.hrsk.hr (izbornik Književnost/ Likovnost).
3) Likovne udruge i samostalni likovni stvaratelji dužni su u roku koji određuje i objavljuje HSK o svom
trošku poslati isključivo odabrane radove na adresu za zaprimanje likovnih radova koju svake godine
također određuje HSK.
Članak 5.
PROSUDBENO POVJERENSTVO
1) Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno je od dva do tri člana odabrana između eminentnih i
profesionalnih djelatnika iz područja likovne umjetnosti i amaterskog stvaralaštva, koje delegira
Hrvatski sabor kulture.
2) Zadaća svih članova Prosudbenog povjerenstva je izrada originalnog intelektualnog pisanog djela –
evaluacije koje će izraziti kao govorno djelo iz područja likovne umjetnosti na Susretu.
3) Odluke Prosudbenog povjerenstva su konačne.
Članak 6.
KRITERIJI ZA ODABIR RADOVA
1) Prilikom vrednovanja i odabira najboljih radova za Susret i izložbu, Prosudbeno povjerenstvo
vrednovat će sljedeće elemente:
– kvalitetu korištenja i vladanja likovnim tehnikama
– osobnost, razvoj i kvalitetu likovnog izričaja.
2) Odluke stručnog povjerenstva su konačne.
3) U dogovoru sa Stručnim savjetom za likovnu djelatnost Hrvatski sabor kulture može (ali i ne mora),
uz slobodnu temu i tehniku, odrediti posebnu temu za izradu tematskih radova, također s mogućnošću
određivanja posebne tehnike. U tom slučaju, na Susretu se uz Nagradu za likovno stvaralaštvo (u
slobodnoj temi), dodjeljuje i Nagrada za likovno stvaralaštvo na zadanu temu/tehniku.
4) U dogovoru sa Stručnim savjetom za likovnost HSK-a, organizator može predložiti zadanu temu
Susreta likovnih stvaralaca.
5) Autori mogu pratiti predloženu temu ili stvarati rad prema slobodnoj temi.
6) Radovi zadane teme ulaze u konkurenciju za Nagradu za predloženu temu.
7) Radovi zadane teme i radovi slobodne tematike ulaze u konkurenciju za ostale nagrade.
Članak 7.
PRIZNANJA, POHVALNICE I NAGRADE
1) Svi autori čiji su radovi po odluci Prosudbenog povjerenstva odabrani za Susret i uvršteni u postav
izložbe Susreta, primit će Priznanje Hrvatskoga sabora kulture za sudjelovanje na Susretu.
2) Odlukom Prosudbenog povjerenstva zaslužnim se likovnim autorima na Susretu mogu dodijeliti i
pohvalnice za određena likovna postignuća.
3) Po odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu mogu biti dodijeljene sljedeće nagrade:
– Nagrada za najuspješniju likovnu udrugu u tekućoj godini
– Nagrada za najuspješnije likovno djelo autoru pojedincu u tekućoj godini
– Nagrada za najuspješnije likovno djelo mladom autoru (od 15 do 29 godina) u tekućoj godini
– Nagrada za najuspješnije trodimenzionalno djelo (npr. Nagrada za najuspješniju skulpturu) u
tekućoj godini
– Posebna nagrada Povjerenstva za djelo koje na posebno uspješan način spaja temu i likovnu
tehniku (sukladno postignuću Povjerenstvo dodjeljuje naziv nagradi)
– Nagrada za predloženu temu
4) Ukoliko prema odluci Prosudbenog povjerenstva nijedan od radova pristiglih na natječaj ne zadovolji
kriterije za neku od nagrada iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, ta nagrada ne mora biti dodijeljena.
Članak 8.
PREUZIMANJE RADOVA PO ZAVRŠETKU SUSRETA I POSTAVA IZLOŽBE
Po završetku Susreta i postava izložbe, autori mogu osobno preuzeti svoje radove ili će autorima radovi
biti vraćeni poštom, o trošku autora. Hrvatski sabor kulture ne snosi troškove prihvata i vraćanja
radova.
Članak 9.
Slanjem radova na natječaj autori prenose na Hrvatski sabor kulture pravo korištenja i javnog
reproduciranja svojih likovnih radova za potrebe organizacije i izrade kataloga i programskih
materijala te objavu radova, foto i video materijala na društvenim mrežama, web stranici HSK-a,
ostalim promidžbenim izdanjima te drugim sredstvima javnog priopćavanja, za što ne potražuju
materijalnu naknadu. Sva ostala prava zadržavaju autori, prema Zakonu o autorskim pravima.
Članak 10.
OPĆE ODREDBE
1) Organizator Susreta – Hrvatski sabor kulture u dogovoru sa suorganizatorima (priređivačima)
određuje vrijeme i mjesto postava izložbe i održavanja Susreta, kao i druga organizacijska pitanja.
2) Postav izložbe odabranih radova oblikuje kustos galerije – suorganizatora.
3) Revijalni i dodatni kulturno-umjetnički program Susreta oblikuje organizator – Hrvatski sabor kulture.
4) U slučaju nepridržavanja Pravila, rokova i ostalih potraživanja organizatora, radovi likovnih
stvaralaca neće biti izloženi na izložbi i predstavljeni na Susretu i programskim materijalima Susreta.
5) Putne troškove dolaska i odlaska sudionika Susreta (umjetnika čiji su radovi odabrani za Susret i
izložbu) ne snose organizatori.
6) Sve obavijesti vezane uz organizaciju Susreta i postav izložbe Susreta bit će pravovremeno
dostavljene izabranim autorima i njihovim matičnim udrugama.
Članak 11.
1) Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja na 9. sjednici Upravnog odbora HSK-a održanoj 16.
prosinca 2021.
2) U slučaju više sile HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila, organizacije i načina realizacije Susreta
novonastalim okolnostima

Odgovori